Natalya
  • cm 165
  • cm 90
  • cm 73
  • cm 97
  • 39
  • azzurri
  • biondi